24/7 Phone Services 024 627 00 535
admin@tljsc.com.vn 8 Trang Thi, Hoang Kiem, Hanoi

Dự án: BIẾN TẦN QUẠT KHÓI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 1

Hạng mục: Lắp đặt, hiệu chỉnh hệ thống thiết bị biến tần và DCS.

Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Đối tác liên danh: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Phateco

Giá trị đấu thầu: 24.145.000.000 VNĐ