24/7 Phone Services 024 627 00 535
admin@tljsc.com.vn 8 Trang Thi, Hoang Kiem, Hanoi

DỰ ÁN: BIẾN TẦN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG

Hạng mục: Lắp đặt, hiệu chỉnh hệ thống thiết bị biến tần và DCS.

Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Sơn Động